Partneri

Európske Zoskupenie Územnej Spolupráce Pons Danubii / EZÚS Pons Danubii / INNOCENTRE, NOVUM DANUVIUM CCP

EZÚS Pons Danubii zastupuje záujmy približne 270 000 obyvateľov 7 miest v regióne Pons Danubii. Chod organizácie zabezpečuje zoskupenie troch samospráv na Slovensku (Komárno, Nesvady, Kolárovo) a štyroch samospráv v Maďarsku (Komárom, Tata, Kisbér, Oroszlány). Cieľom zoskupenia EZÚS Pons Danubii je integrovaný rozvoj prihraničných oblastí, vypracovanie a implementácia projektov, príprava strategických dokumentov zameraných na zlepšenie kvality života ľudí žijúcich v regióne. V rámci projektu NOVUM DANUVIUM CCP plní koordinačné a komunikačné úlohy projektov implementovaných v rámci akčného plánu NOVUM DANUVIUM. V rámci projektu INNOCENTRE sa vybuduje inovačné centrum v Komárne, kde budú zaobstarané zariadenia a stroje (3D tlačiareň, CNC fréza, roboty, laserové rezačky), ktoré môžu prenajímať a používať podnikatelia regiónu za výhodných cien a podmienok.

Hlavným profilom spoločnosti je návrh, výroba a oprava ozubených kolies, výroba komponentov pohonov, obrábaných dielov a čerpačiek. Spoločnosť sa zúčastňuje v dvoch projektoch (AUTOTECH INFRA, WORKFORCE PIPELINE) akčného plánu. V súvislosti s týmito cieľmi Fogaskerékgyár Kft. založil v Tate inovačné centrum. V inovačnom centre budú nainštalované dva vysokohodnotné a moderné obrábacie stroje. Vďaka investície do moderných zariadení a dizajnového softvéru je možné vyrábať výrobky a komponenty pre kovopriemysel efektívne. Cieľom investície je poskytnúť firmám pôsobiacim v kovopriemysle dostatočné odborné zázemie na realizáciu ich predstáv.

Fogaskerékgyár Kivitelező, Gyártó, Fejlesztő Kft./ AUTOTECH INFRA, WORKFORCE PIPELINE

Appentum Kft. je lídrom na maďarskom trhu zaoberajúcich sa výskumom a vývojom virtuálnej reality a rozšírenej reality. Spoločnosť vyvíja aplikácie založené na osvedčených konceptoch, prispôsobené konkrétnej značke, službe a produktu. V rámci akčného plánu NOVUM DANUVIUM pracuje na vývoji inovatívneho softvéru virtuálneho veľtrhu práce. Virtuálny veľtrh práce je online náborová platforma, vytvorená firmami ponúkajúcich voľné pracovné pozície. Keď uchádzač o prácu vstúpi do digitálneho priestoru, softvér ho umiestni do blízkosti stánkov firiem s najzaujímavejšími ponukami pracovných pozícií. Vo virtuálnom priestore si kandidát získa informácie a podrobnosti o ponúkanej pracovnej pozícii, môže iniciovať rozhovor s umelou inteligenciou a prihlásiť sa na pohovor.

Univerzita J. Selyeho založená v roku 2004 je samostatnou verejnou vysokou školou na Slovensku, ktorá vyučuje v jazyku národnostnej menšiny – v maďarskom jazyku. Inštitúcia považuje za dôležité, aby vysokoškolskí študenti boli čo najlepšie profesionálne pripravení na výzvy trhu práce. Cieľom univerzity je prepojenie akademickej a podnikateľskej sféry. Univerzita je partnerom 2 projektov v akčnom pláne NOVUM DANUVIUM (AUTOTECH INFRA, WORKFORCE PIPELINE). Jedným z najzaujímavejších aktivít je účasť na vytvorenie plánov pre virtuálny veľtrh práce. Na veľtrhu virtuálnej kariéry sa môžu uchádzači o zamestnanie pripojiť pomocou VR okuliarov. V rámci projektu sa uskutočnia firemné exkurzie, spustí sa individuálne poradenstvo a simulácie skúšobných pracovných pohovorov, ktoré budú prebiehať vo vytvorenom online prostredí „job room“.

Univerzita J. Selyeho/AUTOECH INFRA, WORKFORCE PIPELINE

WADO s.r.o./ AUTOTECH INFRA

WADO s.r.o., spoločnosť zaoberajúca sa vývojom webových aplikácií a online marketingovými aktivitami bola založená v roku 2012. Tím grafikov, programátorov a marketingových expertov pomáha malým a stredným podnikom, ktoré chcú dosiahnuť úspech v digitálnych riešení a v oblasti online marketingu. Kompletná ponuka služieb spoločnosti zahŕňa tvorbu firemných webových stránok a grafický dizajn. V rámci projektu AUTOTECH INFRA sa uskutočnia praktické workshopy pre študentov stredných škôl a univerzít v oblasti online marketingu a tvorby webových aplikácií. Digitálna agentúra WADO s.r.o. zabezpečuje poradenstvo pre malých a stredných podnikov ako usporiadať marketingové kampane, používať inovatívne webové rozhrania a ako prevádzkovať webshopy a e-commerce.

Mesto Tata sa podieľa na akčnom pláne ako vedúci partner projektu WORKFORCE PIPELINE. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť kvalifikovaných zamestnancov pre automobilové spoločnosti v regióne. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa bude zriadená dielňa podporujúce duálne vzdelávanie s pomocou investície do náradia zabezpečeného mestom Tata. Tieto zariadenia sú umiestnené v dielni Fogaskerékgyár. Duálne vzdelávanie zabezpečuje partnerský vzťah medzi zamestnávateľom automobilových spoločností a žiakmi vzdelávacích inštitúcií. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Po ukončení štúdia budú mať absolventi vedomosti a zručnosti potrebné pre jednotlivé firmy. Študenti majú zvýšenú šancu si nájsť zamestnanie na trhu práce.

Mesto Tata/ WORKFORCE PIPELINE

Úrad vlády župy Esztergom-Komárom/ WORKFORCE PIPELINE

Úrad vlády župy Esztergom-Komárom sa zúčastní v akčnom pláne NOVUM DANUVIUM ako partner projektu WORKFORCE PIPELINE. Cieľom projektu je priblížiť očakávania výrobných a vývojových spoločností a vzdelávacích inštitúcií v automobilovom a technologickom sektore v regióne Pons Danubii. V rámci projektu sa uskutoční kariérové poradenstvo v„job roomoch“, vytvorených v online priestore. Odborný kariérny poradca pomáha mladým ľuďom lepšie sa presadiť a zvýšiť ich šance na trhu práce. Pre absolventov stredných škôl organizuje podujatia kariérovej orientácie a informačné dni.

Hlavnou činnosťou nadácie je podpora výskumných aktivít a projektov zamerané na ekonomický a sociálny výskum, podpora stáží študentov vysokých škôl a poskytovanie študijných štipendií. Nadácia pre výskum KOPINT Konjunktúra v rámci projektu INNOCENTRE oslovuje takmer 200 menších firiem v župe Komárom – Esztergom a v Nitrianskom kraji s cieľom zmapovať dopyt firiem pre technologické zariadenia podporujúci inováciu a vývoj nových produktov, taktiež zmapovať dopyt na odborné školenia a tréningy v regióne. Inovačné centrum v Komárne bude vybavené na základe potrieb firiem.

KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány/ INNOCENTRE

Pridružení partneri

Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Centrum odborného vzdelávania Ottó Bláthy v Tatabányi je najväčšou inštitúciou odborného vzdelávania v regióne Pons Danubii, ktorá ponúka stredoškolské vzdelanie v mnohých odboroch. Inštitúcia má rozvinuté dlhodobé partnerstvo s rôznymi renomovanými firmami v regióne, aby prispôsobovala učebné osnovy a profil odbornej praxe k potrebám zamestnávateľov. Centrum vzdelávania Ottó Bláthy sa zúčastní projektu NOVUM DANUVIUM-WORKFORCE PIPELINE ako pridružený partner. Jedným zo základných pilierov implementácie projektu je podpora duálneho vzdelania a poskytovania odbornej praxe pre Centrum vzdelávania Ottóa Bláthyho a ďalších inštitúcií odborného vzdelávania. V rámci projektu bude vybavený laboratórium na testovanie materiálov, zabezpečujúci výrobu prototypov a dizajn.

A B&O Engineering az ipar területén felmerülő problémákra nyújt hatékony megoldásokat. A vállalat széleskörű szakmai tudásával valósítja meg ügyfelei egyedi igényeit. Széleskörű tevékenységeihez tartozik az ipari automatizálás, mérnöki szolgáltatások teljeskörű palettája és a karbantartás. A vállalat egyéni célgépek, speciális berendezések, robotcellák tervezését és kivitelezését biztosítja egyedi igényekre szabva. A vállalat hatáskörébe tartozik a robotok és egyedi gépek szervizelése és karbantartása.

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektronická v Komárne už viac desaťročí formuje kvalitných odborníkov, ktorí sú schopní etablovať sa na domácom i zahraničnom pracovnom trhu. Študenti si môžu zvoliť z 3 študijných odborov: strojárstvo, technické a informatické služby v strojárstve a elektrotechnika. Škola sa zúčastňuje na projektoch Európskej únie viac rokov. V rámci študijného programu „Strojárstvo” študenti bežne používajú tlačiareň U Print dimension. Vďaka takýmto učebným pomôckam je výučba odborných predmetov na vysokej úrovni.

FabLab Budapest, založený v roku 2011 je súčasťou medzinárodnej inovačnej siete prítomnej vo viac ako 100 krajín sveta. Hlavnými službami pre zákazníkov sú vývoj prototypov, inštalácia a výroba zákazkových produktov. Nástrojové vybavenie FabLabu je vhodné pre malosériovú výrobu prototypov akéhokoľvek technologického produktu vyvinutého na sériovú výrobu. Sieť inovatívnych laboratórií kladie veľký dôraz na podporu a výchovu talentov, zdieľanie vedomostí a infraštruktúry. Služby FabLab zahŕňajú vývoj prototypov a inžiniersky dizajn, digitálnu výrobu a optimalizáciu výroby, 3D skenovanie, prípravu návrhu inštalácie, školenia a workshopy.