WORKFORCE PIPELINE

SKHU/1802/3.1/051
Zabezpečenie pracovnej sily pre automobilové a technologické spoločnosti v regióne Pons Danubii (NOVUM DANUVIUM)

Cieľom projektu je vytvoriť aktívne prepojenie medzi vzdelávacími inštitúciami a súkromným sektorom. V dôsledku toho sa ponuka odborného vzdelávania a vysokoškolského vzdelávania priblíži očakávaniam trhu a posilní sa spolupráca vo forme praktických stážov medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi. Jedným z hlavných pilierov projektu je vytvorenie duálneho vzdelávacieho centra v meste Tata. Duálny vzdelávací centrum s príslušným vybavením s podporou Fogaskerékgyár Kivitelező, Gyártó, Fejlesztő Kft. podporuje Odbornú technickú školu Ottó Bláthyho, ako aj ďalšie inštitúcie odborného vzdelávania v cieľovej oblasti. Ďalším pilierom sú spoločne rozvíjané služby kariérového poradenstva Úradu vlády župy Komárom-Esztergom a Univerzity J. Selyeho, ako aj ich koordinovaná implementácia umožňujúci zabezpečenie pracovnej sily v danom sektore. Úrad vlády župy Komárom-Esztergom ako službu kariérového poradenstva predstavuje „joobrooms – online pracovné priestory“ na simuláciu pohovorov. Kariérny poradca bude k dispozícii, aby poskytol poradenstvo a konzultáciu pre mladých uchádzačov o zamestnanie a zvýšiť ich pozíciu a možnosti na trhu práce. Informačné dni a podujatia zamerané na kariéru a kariérny rast, exkurzie do podnikov budú organizované pre absolventov stredných škôl.

Termín realizácie projektu

01.01.2020. – 31.12.2022.

Rozpočet projektu

519 054, 00 EUR

icon5

Podpora z EFRR

441 195,90 EUR

Vedúci partner

Mesto Tata

Ďalší partneri

› Úrad vlády župy Komárom-Esztergom
› Univerzita J. Selyeho
› Fogaskerékgyár Kivitelező, Gyártó, Fejlesztő Kft.