NOVUM DANUVIUM CCP

SKHU/1802/3.1/014
Koordinácia a komunikácia komplexného akčného plánu na vytváranie pracovných miest v regióne Pons Danubii

NOVUM DANUVIUM CCP plní koordinačné a komunikačné úlohy projektov implementovaných v rámci akčného plánu NOVUM DANUVIUM – komplexný akčný plán na vytváranie pracovných miest v regióne Pons Danubii.

Termín realizácie projektu

01.01.2020 – 31.12.2023

Rozpočet projektu

152 956, 82 EUR

icon5

Podpora z EFRR

130 013, 29 EUR

Vedúci partner

EZÚS Pons Danubii