Cieľom akčného plánu TAPE Novum Danuvium

je podporovať digitálnu transformáciu mikro- malých a stredných podnikov pôsobiacich v regióne, pomáhať podnikateľom využitie digitálnych možností v súlade s výzvami spoločnosti, sprístupňovať najmodernejšie zariadenia a nástroje k výroby ich produktov a vytvárať pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou.

Termín realizácie
akčného plánu

2020/01 – 2023/12

Rozpočet akčného plánu

2 993 765,48 EUR

icon5

Podpora z EFRR

2 544 700,65 EUR

Projekty realizované v rámci akčného plánu TAPE Novum Danuvium